Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Paszynie, 33 – 326 Paszyn 410.

 

  1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Paszynie, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Paszynie.
  3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: sppaszyn@poczta.onet.pl lub listownie pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa w Paszynie; 33 – 326 Paszyn 410.

About

Comments are closed.